Polish version

Full text pdfTen referat przedstawiono po raz pierwszy na naukowym seminarium w

Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 20 października 2006 r.


Nowa Teoria Materii-Przestrzeni-Czasu:
Dowody Potwierdzające Prawdziwość Teorii,
Wykorzystanie w Praktyce

George P. Shpenkov

Instytut Matematyki i Fizyki, ATR, Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

shpenkov@janmax.com


Streszczenie

W tym referacie rozpatrywane sa podstawowe zagadnienia nowej teorii materii-przestrzeni-czasu, Fizyki Dialektycznej. Przedstawione aksjomaty Dialektycznego Modelu Wszechswiata, na których opiera sie nowa teoria i wynikajacy z teorii Dynamiczny Model Czastek Elementarnych (DM). DM jest jedyna obecnie istniejaca koncepcja odkrywajaca nature pochodzenia masy i ladunku elektrycznego czastek elementarnych. Porównawcza analiza dwóch modeli: starego (standardowego, SM) i nowego (DM) przedstawiona jest w formie tablicy zbiorczej bez komentarza. Uzasadnienie slusznosci nowej teorii przeprowadzono na przykladzie wyjasnienia natury pochodzenia mikrofalowego tla kosmicznego („reliktowego”) oraz Lembawskiego „przesuniecia” i „anomalii” momentu magnetycznego elektronu. Fundamentalne parametry pola grawitacyjnego wynikajace z nowej teorii, nieznane wczesniej, przedstawione sa w skrócie na koncu referatu. Na tej podstawie pojawia sie realna mozliwosc rozwiazania technicznego problemu sterowania polem grawitacyjnym materialnych obiektów, co zostalo ujete we wniosku.

Full text pdf


English version

Full text pdfA lecture delivered in Military Academy, Warsaw, Poland, at October 20, 2006


A New Theory of Matter-Space-Time:
Evidences in Support of An Advantage Over
The Modern Theory Accepted in Physics and
The Perspective To Be of Use

George P. Shpenkov

IInstitute of Mathematics & Physics, UTA, Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Poland

shpenkov@janmax.com


Abstract

Essential principles of a new theory of matter-space-time, Dialectical Physics, are considered in this report. The axioms of the Dialectical Model of the Universe and the Dynamic Model of Elementary Particles (DM), originated from the theory, are presented. The DM is the only theory existed today, which uncovers the nature of origination of mass and electric charge of elementary particles. A comparative analysis of the old (Standard, SM) and new (DM) models is presented in the form of a compact table without comments. The proofs of an advantage of the new theory, with respect to SM, are carried out with an example of an elucidation of the nature of ("relict") cosmic microwave background radiation, the Lamb "shift", and "anomaly" of the magnetic moment of an electron. Unknown earlier fundamental parameters of gravitational field, discovered in the framework of the DM, are briefly presented at the end of the report. It is stressed in conclusion that on the basis of the latter data, the control over the gravitational field of material objects is solved theoretically and, hence, can be realized in practice.

Full text pdf